Temporomandibulaere Dysfunktion

Temporomandibuläre und craniomandibuläre Dysfunktion sind Synonyme. Siehe craniomandibuläre Dysfunktion.